Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Sistema: Estudis i col·laboracions en xarxa

Col·laboracions en xarxa

L'objectiu és impulsar els treballs d'arxiu dels estudiosos locals, facilitant-los unes pautes per tal d'assegurar una metodologia rigorosa amb un resultat harmònic.
Sovint, molts arxivers i investigadors independents, en el transcurs de les seves recerques, troben dades relatives a la vida dels jueus a la Catalunya medieval. Però també sovint aquestes dades resten esparses dins dels estudis que publiquen o, amb menys sort, en anotacions particulars.

Així s'ha establert la idea d'una xarxa d'intercanvi d'informació i recopilació de dades que revisa el comitè científic. Per mitjà d'unes fitxes que pretenem distribuir a tots els arxius, d'un contacte fluid amb l'arxiver i els col·laboradors, i d'un accés obert al conjunt de la base de dades, s'aconseguiran uns resultats contrastables que permetran seguir les petjades dels jueus catalans i generar relacions que fins ara no s'han establert de forma sistemàtica.

Però, la fórmula per per recollir el màxim d'informació és fer ús de la xarxa social i associativa que permetrà que molta gent treballi al voltant d'aquest projecte. Volem implicar per tant altres sectors que no es perfilarien a priori com a investigadors. Així enfocarem les col·laboracions incentivant la participació de:

a) Arxivers i investigadors independents que en el transcurs de les seves recerques generares en un altre àmbit d'estudi, troben dades relatives a la vida dels jueus a la Catalunya medieval.
b) Usuaris casuals dels arxius.
c) Estudiants de batxillerat i universitaris.
d) Jubilats que desitgin aprofitar el seu temps en la recerca arxivística.
e) Interns en les presons que per mitjà dels programes de formació que puguin traslladar-se als arxius o bé fer transcripcions paleogràfiques dins dels recintes penitenciaris.