Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XI

Text hebreu Ampliar imatge
1066, juny, 25
Bon Itskhaq, fill de Vivà, jueu, ven a Girbert Isarn un alou situat dins els murs de la ciutat de Barcelona, al lloc dit Aladins, sota el castell de Regomir, per 14 mancusos d'or de moneda i pes corrents a Barcelona.

Santa Anna, fons de Santa Eulàlia del Camp. [Original perdut]
CD-4, núm. 243, lletra B.
Pub. i Rep. (la part en hebreu), MIRET; SCHWAB, 1915, pàg. 17-18, doc. IV, sense classificar.
Pub. ALTURO, 1985, vol. II, pàg. 103-104, doc. 90.

1 In Dei omnipotentis nomine, ego Bono Isach filium fui Viuano israelita idudum defuncti uenditor sum uobis Gerberto Isarni emptore. Per hanc scripturam uendicionis mee uendo uobis alaudem meum propium id sunt casa cum casalicios et curte simul cum solis et superpositis guttis et fallicidis, ostios et ianuas simul cloacas et foueas et cum parietes qui sunt in circuitu et arboribus qui infra sunt. Est omnia infra muro ciuitatis Barchinone in locum uocitatum ad alizins subtus ipso kastro regumir. Aduenit michi iamdicta omnia per mea comparacione uel per ullasque uoces. Habet autem terminum iamdicta omnia a parte orientis in orto de Bernardo guanalgaudi. A meridie in exio comune ab oociduo in domus Guitardi Boetii. A parte uero circi in orto de Viaunus Andres. Quantum iste affrontaciones includunt sic uendo tibi iamdicta omnia integriter simul cum exus uel regresiis earum propter precium mancusos XIIII auri uel monete siue penso que hodie currit Barchinonam quas tu emptor prechium michi dedisti et ego ad presen manibus meis recepi et est manifestum. Quem ue [XXX] iamdicta omnia que tibi uendo de meo iure in tuo transundo dominio et potestate uolueris liberam in Dei nomine habeas plenam potestatem simul cum exios et regressios earum teneas ea omnia et possideas ad abendi, tenendi, vivendi, donandi, comitandi, agendi et pousidendi cum petras vacuas et edificatas ad tuum plenissimum propium. Quod si ego uenditor aut aliquo homo sexus atriusque que contra hanc uendicione uenero aut uenerit ad inrumpendum [...] ualead sed componat aut componam tibi iamdicta omnia in duplum cum omni sua melioracione et in super hoc maneat firmum omne perpetum.
Quod est actum VII kalendas iulii anno VII regni regis Philippi
S. Arlu uin sacer qui hoc scripsit die et anno que supra.2

1. Miret i Schwab, i Alturo daten el document el 25 de juny de 1067.

2. Segueix en hebreu:

(Jo, Itskhaq, fill de Xaltiel, vaig fer aquesta venta a 'don' Gibert Isarn per 14 peces d'or de la moneda 'enees' (mancús)[a], pesades una a una, a raó de 10 per unça, de la mesura que hi ha en aquest territori, situat en un lloc anomenat Regomir. Jo li vaig vendre tot tal com està estipulat més amunt, en el seu escrit (text en llatí), sense cap reserva en aquest món. Ell m'incita a facilitar, davant d'ell o davant dels seus representants, qualsevol dificultat que pogués sorgir per raó d'aquesta venda, per la compra feta davant dels nostres testimonis sotasignats per mestre Itskhaq. Hem escrit i signat la present acta aquest dimarts, novè dia dels mes de Tamuz, l'any 82\7/ de l'era de la Creació (27 de juny de 1067), segons el còmput que nosaltres seguim aquí, a la vila de Barcelona. Tot el que s'ha escrit aquí és ferm i valedor. (Signat:) Natan, fill de rabí Iehudà [signe]; Xelomó, fill de rabí Iehudà [signe].)a. Miret i Schwab llegiren 'mines' i ho interpretaren com una abreviatura de mancús. En realitat es tracta dels mancusos de Barcelona encunyats per Enees. Vegeu doc. núm. 2 del present regest.