Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Sistema: Estudis i col·laboracions en xarxa

Projectes de recerca enfocats a l'estudi d'un arxiu en concret. Els investigadors catalogaran i faran el regest de la documentació de l'arxiu objecte d'estudi. Es pretén catalogar la documentació dels arxius amb més volum de fons i sèries que encara no han estat estudiats ni emprats per a fornir la història del judaisme català.
El primer dels projectes que es va portar a terme va ser la Catalogació dels fons jueus de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. És aquesta una part més del projecte paral?lela a les col·laboracions en xarxa. Aquests estudis se centraran en arxius que tinguin un volum alt de documentació, com els arxius diocesans o els arxius històrics de les grans ciutats. En aquest cas la recerca la dirigiran els investigadors que es designaren com a responsables de la xarxa de Calls i on hi participaran altres investigadors contractats i becaris.

L'objectiu és impulsar els treballs d'arxiu dels estudiosos locals, facilitant-los unes pautes per tal d'assegurar una metodologia rigorosa amb un resultat harmònic.
Sovint, molts arxivers i investigadors independents, en el transcurs de les seves recerques, troben dades relatives a la vida dels jueus a la Catalunya medieval. Però també sovint aquestes dades resten esparses dins dels estudis que publiquen o, amb menys sort, en anotacions particulars.

Així s'ha establert la idea d'una xarxa d'intercanvi d'informació i recopilació de dades que revisa el comitè científic. Per mitjà d'unes fitxes que pretenem distribuir a tots els arxius, d'un contacte fluid amb l'arxiver i els col·laboradors, i d'un accés obert al conjunt de la base de dades, s'aconseguiran uns resultats contrastables que permetran seguir les petjades dels jueus catalans i generar relacions que fins ara no s'han establert de forma sistemàtica.

Però, la fórmula per per recollir el màxim d'informació és fer ús de la xarxa social i associativa que permetrà que molta gent treballi al voltant d'aquest projecte. Volem implicar per tant altres sectors que no es perfilarien a priori com a investigadors. Així enfocarem les col·laboracions incentivant la participació de:

a) Arxivers i investigadors independents que en el transcurs de les seves recerques generares en un altre àmbit d'estudi, troben dades relatives a la vida dels jueus a la Catalunya medieval.
b) Usuaris casuals dels arxius.
c) Estudiants de batxillerat i universitaris.
d) Jubilats que desitgin aprofitar el seu temps en la recerca arxivística.
e) Interns en les presons que per mitjà dels programes de formació que puguin traslladar-se als arxius o bé fer transcripcions paleogràfiques dins dels recintes penitenciaris.

Es publicaran sistemàticament els resultats de la recerca obtinguts dels estudis concrets i de la col·laboració en xarxa. En aquest darrer cas, en primera instància s'aniran publicant en l'apartat d'aquest web "Documentació dels Calls" organitzat per ciutats i pobles. Un cop hi hagi un volum important de documentació d'una localitat es procedirà a publicar-la en un nou volum de la col·lecció Bet Guenazim on hi constin tots els noms dels qui hagin col·laborat en la recerca.
Els estudis concrets, després d'haver finalitzat el període de recerca estipulat en el projecte, s'editaran en la mateixa col·lecció en forma de regest i per altra part s'introduiran els resultats en el web en un apartat especial, amb un tractament individualitzat del l'arxiu, com és el cas de la "Catalogació dels fons jueus de l'Arxiu Diocesà de Barcelona" que podeu trobar al menú de l'esquerra.
Tot aquest material que en resulta d'aquesta recerca serà fonamental per configurar la història del judaisme català com també per les tasques arqueològiques de localització dels espais físics dels antics calls. L'estudi ha de partir d'un plantejament global. Les dades documentals, alhora de recuperar l'espai físic del call, han d'anar lligades a les dades arqueològiques i a un estudi meticulós.
El nostre desig és que la web de l'Institut Món Juïc sigui una eina de treball accessible a tots els estudiosos i interessats en l'àmbit del judaisme català i de la història de Catalunya.