Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Política de privadesa

La política de protecció de dades que s'enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que du a terme l’Institut d’Estudis Món Juïc (d’ara en endavant IMJ) en el desenvolupament de llurs funcions i activitats. L’IMJ respecta el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE ( "Reglament General de Protecció de dades"), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-lo o complementar-lo en un futur.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:
Institut Privat d'Estudis Món Juïc
c/Escipió, 20
08023 Barcelona
CIF: G-64106941
Correu electrònic: info@institutmonjuic.cat

2. Accés al Web i exclusió de responsabilitat
L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris.
L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.
Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web.
Qui utilitza aquests llocs web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’IMJ no es fa responsable dels errors o omissions que poguessin tenir aquests llocs web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes en aquests llocs web i de l’ús de la informació.
L’IMJ no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.
L’IMJ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines web.

3. Finalitat del tractament de les dades
La finalitat del tractament és gestionar les comunicacions com a socis, simpatitzants i interessats de l’entitat i les comunicacions informatives relacionades amb activitats que organitza l’entitat, especialment l’enviament de Butlletins per correu electrònic. També gestionar la relació amb els interessats i incorporar-los a la base de dades de l’IMJ per poder-los facilitar informació sobre els actes i activitats que creiem que puguin ser del seu interès tan per correu electrònic com per correu convencional. La conservació de les dades a la nostra base de dades és indefinida mentre vostè no les cancel·li.
Puntualment, per tal de fer els enviaments informatius sobre les nostres activitats, podem utilitzar plataformes d’enviament de correus electrònics (com per exemple MailChimp o MailRelay). Aquestes plataformes, que garanteixen la confidencialitat durant el tractament, requereixen que s’incorporin prèviament les dades imprescindibles per dur a terme l’enviament i una vegada realitzats, les dades són eliminades. No està prevista ni la cessió ni la comunicació de les seves dades a d’altres entitats (exceptuant els casos anteriors, si escau), ni la transferència internacional de dades.

4. Tractament de les dades personals
Pots exercir els teus drets d’accés a les teves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la cancel·lació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, sol·licitar la limitació, la portabilitat i l’oposició al tractament i revocar les autoritzacions, a l’adreça info@institutmonjuic.cat, adjuntant còpia del teu document d’identitat. En cas que els teus drets no siguin atesos, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’IMJ, es pot posar en contacte amb aquesta institució al correu electrònic info@institutmonjuic.cat

5. Política de galetes
Les galetes són petits arxius de text que recullen petites quantitats d’informació i que es descarreguen al navegador quan es navega per un lloc web. Aquests arxius normalment es classifiquen com a galetes de sessió o com a galetes persistents. Les primeres desapareixen del dispositiu quan es tanca el navegador i les persistents romanen a l’equip fins que l’usuari les elimina o vencen.
En el cas d’aquest lloc web, només utilitzem galetes de sessió que desapareixen una vegada es tanca el navegador i les pròpies de Google Analytics (que recullen informació anònima per saber com s’utilitza el lloc web, la procedència, les pàgines visitades, etc.). A més, el WordPress pot utilitzar-ne d’altres per a finalitats estadístiques.

6. Política en matèria d’enllaços (links)
a) Enllaços amb el Web
Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web un enllaç que dirigeixi al Web hauran de sol·licitar-ho a IMJ i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb IMJ.
L’enllaç no implica que IMJ avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, IMJ procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs
En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs.
En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de l’IMJ amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, IMJ no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

7. Propietat Industrial i Intel·lectual
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en els llocs web, pertanyen a l’IMJ, o en el seu cas, a tercers.
Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.
Tots els continguts estan protegits pels drets d’autor, i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor.
Resta prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.
L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat d’IMJ o dels seus llicenciants.
En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius d’IMJ.
La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’IMJ podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.
queda prohibit suprimir, eludir o manipular els drets d’autor, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que poguessin contenir els continguts. Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquestes webs, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

8. Reclamacions
Per a qualsevol queixa, reclamació o qüestió derivada de l’Avís Legal, pot posar-se en contacte amb IMJ al correu electrònic info@institutmonjuic.cat que les atendran el més aviat possible.

9. Jurisdicció
En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.